oneesama kore ga level 4 teleporter shirai kuroko no sokojikara desuno sama this is the level 4 teleporter shirai kuroko x27 s real strength cover